مشاهیر

آیت الله مقدس اردبیلی – آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی – آیت الله مشگینی – حجت الاسلام عبدالرحیم جعفری – آیت الله مروج – رحیم مؤذن زاده  – دکتر جابر عناصری – پروفسور رسول خدابخش  – استاد بابا صفری – استاد حسن احمدی – دکتر رحمان دادمان – علی دایی -حسین رضا زاده – بیضاء اردبیلی – رحیم منزوی – تاج الشعرا یحیوی – انور اردبیلی